Author Archives: Francesco Chiappetta

‘U Vaccàru

Cu stu ciort’ ‘i mari

Si gghiùtu a mitti ‘i rizzi…

Ma ‘u sàpisi ca crai no’ scaràmmisi?

Stavòta saje bbonu cu t’hadd’ ammagliàtu;

E no’ ssù voparèddi ‘i Santu Janni

Chiddi lucicèddi ca’ lampiìnu ‘ntornu…Felù.

Nonn’ è murata ‘i malutempu

… stà janchìzza

Ca’ t’è apparàta ‘nnand’ ‘nu mumèntu.

E nonn’ è rota ‘i puppa

‘Stu linnu ca’ vìdisi ‘ni pedi.

Ogni mestiere è persu a stu funnu!

Basta cchiù pani tostu pi’ gaddìni…

…E quistiùni cu’ Fissinèlla.

Con questa mareggiata

Sei andato a calare le reti…

Ma losai che domani non le recuperi?

Stavòlta sai bene chi ti ha ammagliàto;

E non sono le boghe di Santo Janni

quelle lucine che sfavillano intorno…Felù.

Non è aria di cattivo tempo

… questo chiarore

Che ti è apparso in un momènto.

E non è la ruota di poppa

questo legno che vedi ai tuoi piedi.

Ogni mestiere è perso a questo fondale!

Basta pane duro da dare alle galline…

…E i ragionamenti con Fissinèlla.

 

 

Né p’amùri né pi cunzìgliu

 

‘Na fridda sira ‘i ‘vernu,

com’ ‘a l’animi d’ ‘u Purgatorio

accucchìati ‘nnand’ a ‘nu vracèri,

si truvevìnu a parrà

za’ Francìsca, za’ Michelìna e zu’ ‘Micantòniu:

i tre scketti d’ ‘a famiglia.

 

“l’erva cà no’ bboi

a l’ortu ti cresciti”

dicìviti za’ Michelìna…

“cresci figli, cresci porci..”

ncasèvi lla manu za’ Francìsca.

“da malu vitìgnu

no piglià magliòlu

com’è lu patri

 

veni lu figliòlu”

dicìviti

spertu,

zu’ ‘Micantòniu….

“ggenti senza figli

né p’amùri,

né pi cunzìgli”

…nnì cusìviti ‘a vucca

nonna mia.

Una fredda sera d’inverno,

come le anime del Purgatorio

raccolti attorno a un braciere

si trovarono a parlare

za’ Francisca, za’ Michelina e zio Domenicantonio

i tre zitelli di famiglia.

 

“L’erba che non vuoi

all’orto ti cresce”

disse zia Michelìna…

“cresci figli, cresci porci..”

rincarò la dose zia Francesca.

“da cattivo vitìgno

non prendere tralcio

com’è il padre

 

viene il figliolo”

disse

esperto,

zu’ Domenicantonio….

“Gente senza figli

né per amore,

né per consìglio”

…li zittì

mia nonna.

 

 

Binnardu ‘i Luiggina

 

No putìmmu sapì

doppu tantu

punenti e sciroccu…….

ca avìta essi ‘nu lampu!!

 

Quannu sutt’ ‘i capanni novi

d’ ‘a banchina, pigliàvisi

‘nu palluni e cessa,

cu ‘nu càvuci,

nni facìsi tuccà ‘u celu….

No putìmmu sapì.

 

Quannu ‘spertu zumpittiàvisi

ncoppa ‘i scogli

pi gghì a piglià ‘nu guzzu

o ‘nu motoscafu….

No putìmmu sapì.

 

Quannu ‘ntinnàvinu

‘i bicchierini,

sutta a Saveriu,

e l’alba sapì’ ddi vòmmicu….

Cu nu facì sapì?

 

Quannu n’ avviàmmu pu Crivu

e n’ ascunnàvi’ llu risu

pittàtu ‘nfaccia

e ‘a paroledda sfizziusa pronta….

Chi putìmmu sapì?

 

E puru quannu l’ùtimu viaggiu

nonn àvisi ancora accumingiàtu

e ggià i jurni ti parràvinu arrètu

cu ‘u sapì ca ‘i purtàvisi a gghittà ‘na munnizza?

 

Mo pinzamu e dicèmu,

pi nni truvà ‘nu cunfòrtu,

ca no ‘mborta…..

picchì cu muoriti di vernu

Cristu ‘u scàrfiti ‘nnetèrnu.

Non potevamo sapere

dopo tanto

ponente e scirocco…….

che doveva essere un lampo!!

 

Quando sotto le capanne nuove

della banchina pigliavi

‘un pallone e in un attimo,

con un calcio,

gli facesti toccare il cielo….

Non potevamo sapere.

 

Quando agile zompettavi

sopra gli scogli

per andare a prendere un gozzo

o un motoscafo….

Non petevamo sapere.

 

Quando tintinnavano

‘i bicchierini,

sotto al bar di Saverio,

e l’alba sapeva di vomito….

Chi ce lo faceva sapere?

 

Quando andavamo verso il Crivo

e ci veniva incintro il sorriso

stampato in faccia

e la parolina sfiziosa pronta….

che potevamo sapere?

 

E pure quando l’ultimo viaggio

non avevi ancora intrapreso

e già i giorni ti sparlavano dietro

chi lo sa che li portavi alla spazzatura?

 

adesso pensiamo e diciamo,

per trovarne conforto,

che non importa…..

perchè chi muore d’inverno

Cristo lo scalda in eterno.

 

 

Peppinu ‘u gabbillòtu

Com’ a ssempi,

‘i ‘stata,

fuìa p’ ‘a scala ‘i zà Lisetta.

Da luntanu

m’appìsta vidi sckantà

quannu ‘nnand’ a l’occhi,

ammucciàtu arretu ‘u scurinu

d’ ‘a casa ‘i cumma Rusina,

s’apparèviti ‘a faccia sicca

‘i cumb’Ernestinu.

Fuje da tannu

Ca lestu lestu

Mi mittìsti nome

Ernestu.

Come sempre,

d’estate,

correvo su per la scala di zia Lisetta.

Da lontano

mi devi aver visto spaventato

quando davanti agli occhi,

nascosto dietro lo scurino

della casa di comare Rosina,

apparve la faccia scarnita

di compare Ernestino.

Fu da allora

Che lesto lesto

Mi chiamasti

Ernesto.

‘Cenzino

Cu t’ á vistu cchiù accalummà,

a cavallu ‘i Santu Janni,

cu belli morsi

pi sarichi e ajati?

Muschìddi c’arròtinu attòrnu a pizìddi

no nzì ni vìdinu cchiù.

Tuccata putenti fùjti,

‘Cenzì!!

‘Nta ‘nu nenti

‘nguccèsti ‘a fera e,

com’ ‘u tunnàcchiu,

mittìvi lla capu ‘mbunnu.

Su’ rumàsti ‘i gafie

a cantà ‘nu lamentu

cchiù nìvuru d’ ‘a rena ‘i Caljannìti….

Ma non ti ‘ncarricà, ‘Cenzì

no gguardà ‘mbunnu:

addurvi si’ mmo,

chiddu è munnu!!

Chi ti ha visto più pescare,

a cavallo di Santo Janni,

con belle esche

per saraghi e occhiate?

Moscerini che ronzano attorno ai malleoli

non se ne vedono più.

toccata potente fu,

‘Cenzì!!

‘in un attimo

‘abboccò la bestia,

e come un tonnetto,

prese a tirare verso il fondo.

Sono rimasti i gabbiani

a cantare un lamento

più nero della sabbia di Calajannìti….

Ma non ti preoccupare ‘Cenzì

non guardare il fondo:

dove sei adesso,

quello è il mondo!!