Una strada del Porto,di mattina, tanto tempo fa

Saglì da ‘u Portu, cu a cìsta ‘ncapu, Vicenza a Pulacca e chiamaviti

da mmenza a via: Nannì, Nannì tengu i pisci i tartanu! Subbitu

scinniviti Nannina cu nu piattu vacantu e Vicenza mittiviti a cista ‘nterra,

china ì chiddu bbeni ì Diu: purpitelli, vromiceddi, capi ì

chiovi, fragaglia ì trigli, frunni ì castagna e ati ‘mbrogliarii.

Su frischi? Addummanneviti Nannina.

Cadunca, rispunniviti Vicenza, mò su turnati ì Giuvannuzzi.

Allura dammi duji siccitelli e na manata ‘i fragagli ‘i trìgli, no cchiù

ì menzu chilu ‘nduttu, ca chidda faccia i mmerda ‘i figlimu, no mangi pisci.

Vicenza mittiviti ind’u valanzuni na manata i siccitelli e na manata ‘i fragagli

e diciviti a Nannina: su seicentu grammi ‘nduttu e vèninu millecincucentu liri!

Aspetta nu mumentu ca sagliu i pisci e scinnu i soldi, diciviti Nannina e

s’abbieviti ‘ncoppa. Veni subbitu diciviti Vicenza ca m’haia guardà a cista

ca vogliu ‘i a chiamà a Angiulina ‘i za Rita ca sicuru s’accattiti dui pisci.

A matinata nonn èriti accuminciata accussì, picchì eriti già passata

Carmera ‘i Cicarminella cu u latti ‘i vacca e Cicchina cu a cista ‘i paneddi

‘i pani, i tre chili l’una, c’adduraviti ‘a luntanu. Vicenza cu chidda cista ‘ i

bbeni i Diu, si e no arrivaviti Nannavu pi li venni.

Pocu cchiù ‘ncoppa ‘nci staviti Franca i zà Rita, po u palazzu i Pagliaru

addù ‘nci staviti puru à maestra Di Puglia cu don Giuvanni e ‘nDuninu cu

Carmera, à mugliera, e Pacchiulinu, u fràti ‘i Giuvanni Pagliaru; po’ a casa

‘i Tanuccìu ‘i Pecuruni e Peppareddu sutta, ‘ncoppa ncì staviti Taninu ‘i

zà Rita cù Nunziatina. Dà latu latu ‘nceriti a casa d’ù Scaliotu, po’ si iti

‘ncapu à Timpa addù ‘nceriti Cilardu ‘i Sarchiuni, Angiuluzzu e Totonnu

e vicinu ‘nceriti a casa ‘i Vicenzu ‘i Vernillu. A chista vanna ‘nceriti a casa

i za Mariarosa e Mastu Pietru; nu pocu cchiù ‘ncoppa a casa d’ù Colossu

e chidda ‘i Ciccarella ‘i Travagliaturu.

Int’a a stessa casa ‘i Nannina’a Portaiola, ‘nci staviti puru zà Gannuzza,

ma, chidda matina, pisci nonnì vuliviti. Prima d’arrivà addu à Nannina,

diciviti Vicenza, tantu pì fa duji chiacchiri, s’avinu accattati i pisci Tanella

e Peppina ‘i Roccu: ‘nDoniu Alfieri cu Carmelina nò nn avinu vuluti e na

casa ‘i Don Pietru no’ nnavì rispostu nisciunu: Nunziata , forsi, eriti int’a

l’ortu.Puru addu a Furtuna ‘i Posciò no’ c’eri nisciunu e addu a Poldina

e Marcinarru no ‘naggiu bussatu picchì no jamu d’accordu.Sintennu parrà

s’affacceviti puru a Signura dà posta, Luigginu i pedullà e

Mottaredda, ca dicivinu “chi bbelli pisci” ma non si n’accattevinu, accussi

puru Nannina ‘i Bumbardinu. A latu ‘nci staviti nDoniarellu e Bruna ma

no ‘nerinu ancora arrivati, e a casa eri chiusa. Mancu Giuvanni e Giuditta cu

Paola e Renatu erinu ancora arrivati e Vicenza passeviti diritta.

Quanta ggenti ‘nceriti na vota inta sta via!

Mo sumu rimasti quattu gatti!

Saliva dal Porto con una cesta sulla testa, Vincenza à Polacca, e chiamava

dalla strada: Nannina, Nannina ho i pesci di tartano! Subito

scese Nannina con un piatto vuotoe Vincenza mise la cesta

per terra, piena di quel ben di Dio: polipetti, calamaretti, seppioline,

trigliettine, sogliolette e altri pesci da frittura.

Sono freschi? Chiese Nannina.

Certo, rispose Vicenza, adesso sono tornati ì Giuvannuzzi.

Allora dammi due seppioline e un pugno di trigliette, non più

di mezzo chilo, perchè quella faccia di bronzo di mio figlio, non mangia pesce.

Vicenza mise nella bilancia una manata i seppioline e una manata di trigliette

e disse a Nannina: sono seicento grammi in totale e vengono millecinquecento lire!

Aspetta un momento che salgo i pesci e scendo i soldi, disse Nannina e

s’avviò sopra. Vieni subito disse Vicenza che mi devi guardare la cesta

perchè voglio chiamare Angelina di za Rita ca sicuro si compra due pesci.

La mattinata non era cominciata così, perchè era già passata

Carmera ‘i Cicarminella con il latte di vacca e Cicchina con la cesta di pagnotte

di pane, di tre chili l’una, che odorava da lontano. Vicenza on quella cesta di

ben di Dio, si e no arrivava all’Ondavo per venderli.

Poco più sopra abitava Franca i zà Rita, poi il palazzo di Pagliaro

dove abitava pure la maestra Di Puglia con don Giovanni e Antonino con

Carmela, la moglie, e Pacchiulinu, il fratello di Giovanni Pagliaro; poi la casa

di Tanuccìu di Pecoroni e Peppareddu sotto, sopra abitava Taninu ‘i

zà Rita con Nunziatina. Dall’altro lato c’era la casa dello Scalioto, poi si andava

sulla Timpa dove c’era Gerardo di Sarchiuni, Angiuluzzu e Totonnu

e vicino c’era la casa di Vincenzo di Vernillo. A questa parte c’era la casa

di zia Mariarosa e Mastro Pietro; un poco più sopra la casa del Colosso

e quelle di Ciccarella di Travagliaturu.

Nella stessa casa di Nannina’a Portaiola, abitava pure zia Gannuzza,

ma, quella mattina, pesce non ne volle. Prima d’arrivàre da Nannina,

disse Vicenza, tanto per fare due chiacchire, si erano comprati i pesci Tanella

e Peppina ‘i Roccu: ‘nDoniu Alfieri cu Carmelina non ne avevano voluti e a

casa di Don Pietru non avava risposto nessuno: Nunziata , forse, era nello

orto.Pure da Furtuna ‘i Posciò non c’era nessuno e da Poldina

e Marcinarru no ‘non ho bussato perchè non andiamo d’accordo.

Sentendo parlare si affacciò pure la Signora della posta, Luiggino di pedullà e

Mottaredda, che dissero “che bei pesci” ma non se ne comprarono, così

pure Nannina ‘i Bumbardinu. A lato abitava Antoniarello e Bruna ma

non erano ancora arrivati, e la casa era chiusa. Neanche Giovanni e Giuditta con

Paola e Renato erano ancora arrivati e Vicenza passò diritta.

Quanta gente c’era una volta in questa strada!

Adesso siamo rimasti quattro gatti!

No votes yet.
Please wait...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *