Poesie

Il vecchio pescatore (di Letizia Labanchi)

IL VECCHIO PESCATORE “Cazzaneddu” Come a bulino cesellato il volto da sole e vento il vecchio pescatore sovente contraèa le folte ciglia quasi a scrutare ancora l’orizzonte. E gli occhi stanchi fra que’ due cespugli ispidi e grigi, erano chiari e azzurri quali piccole conche fra gli scogli. Sordo a ogni voce fuor che a

U mari cchiù bellu

‘U mari cchiu bellu ‘U cchiu bellu d’ ‘i mari E’ chiddu ca nonn avemu navigatu. ‘U cchiu bellu d’ ‘i figli nosti Nonn è ancora crisciutu. I jurni nosti cchiu belli Nonn avemu ancora passati. E chiddu Ca ti vulèra dici di cchiu bellu Ancora non t’aggiu dittu. Il più bello dei mari Il

Zù Peppu

  Chi curàggiu, chi cuntintìzzi Hai appùta avì Pe’ ti mitti a ffà ‘i zazìcchi Doppu tanti guìzzi, Doppu ca’ tant’occhi ‘mpaurùti T’anu guardatu ‘a lama fridda e longa. E cchì pilu ‘nu stommacu P’accunzà ‘a tavula Cu vinu ‘i Verbicàru E ‘ntingi, Russu cu russu. Po’, nenti nenti… sunavisi na musica vattennu ‘u scannaturu

Marcinàrru

(quannu ‘a vucca s’ ‘u pìgliti e ‘u culu ‘u rènniti, futtitìnni d’ ‘i midicìni e di cu ‘i vènniti. ossia l’elisir di giovinezza) Spertu com’era di ‘ntrugli e mmidicini m’appìva chicà ‘nì leggi ‘i natura: no’ tutt’ ‘i frisìddi jèssinu cu’ ‘u bbucu!!! Sulu ‘nu chimicu ‘u po ddici, e mancu sempi, chi ni

Fissinella

  Vulìa essi ‘nu marinaru Pi sburrià ‘ncoppa tutti i mari, Pi sta’ luntanu da ogni amarizza terragna E da ogni vicu ‘i chist’ anima nìvura. Nisciunu timbiatu e ceramìli ‘ncapu: Sulu ‘na murra ‘i stelli e soli cucenti E ‘na luci justa a ogni piscata. Pi chissu àggiu suppurtatu ‘U lamentu d’ ‘u jumu

‘U Vaccàru

Cu stu ciort’ ‘i mari Si gghiùtu a mitti ‘i rizzi… Ma ‘u sàpisi ca crai no’ scaràmmisi? Stavòta saje bbonu cu t’hadd’ ammagliàtu; E no’ ssù voparèddi ‘i Santu Janni Chiddi lucicèddi ca’ lampiìnu ‘ntornu…Felù. Nonn’ è murata ‘i malutempu … stà janchìzza Ca’ t’è apparàta ‘nnand’ ‘nu mumèntu. E nonn’ è rota ‘i

Né p’amùri né pi cunzìgliu

‘Na fridda sira ‘i ‘vernu, com’ ‘a l’animi d’ ‘u Purgatorio accucchìati ‘nnand’ a ‘nu vracèri, si truvevìnu a parrà za’ Francìsca, za’ Michelìna e zu’ ‘Micantòniu: i tre scketti d’ ‘a famiglia. “l’erva cà no’ bboi a l’ortu ti cresciti” dicìviti za’ Michelìna… “cresci figli, cresci porci..” ncasèvi lla manu za’ Francìsca. “da malu

Binnardu ‘i Luiggina

No putìmmu sapì doppu tantu punenti e sciroccu……. ca avìta essi ‘nu lampu!! Quannu sutt’ ‘i capanni novi d’ ‘a banchina, pigliàvisi ‘nu palluni e cessa, cu ‘nu càvuci, nni facìsi tuccà ‘u celu…. No putìmmu sapì. Quannu ‘spertu zumpittiàvisi ncoppa ‘i scogli pi gghì a piglià ‘nu guzzu o ‘nu motoscafu…. No putìmmu sapì.

Peppinu ‘u gabbillòtu

Com’ a ssempi, ‘i ‘stata, fuìa p’ ‘a scala ‘i zà Lisetta. Da luntanu m’appìsta vidi sckantà quannu ‘nnand’ a l’occhi, ammucciàtu arretu ‘u scurinu d’ ‘a casa ‘i cumma Rusina, s’apparèviti ‘a faccia sicca ‘i cumb’Ernestinu. Fuje da tannu Ca lestu lestu Mi mittìsti nome Ernestu. Come sempre, d’estate, correvo su per la scala

‘Cenzino

Cu t’ á vistu cchiù accalummà, a cavallu ‘i Santu Janni, cu belli morsi pi sarichi e ajati? Muschìddi c’arròtinu attòrnu a pizìddi no nzì ni vìdinu cchiù. Tuccata putenti fùjti, ‘Cenzì!! ‘Nta ‘nu nenti ‘nguccèsti ‘a fera e, com’ ‘u tunnàcchiu, mittìvi lla capu ‘mbunnu. Su’ rumàsti ‘i gafie a cantà ‘nu lamentu cchiù

‘U porcu

‘Na via ‘i gliànne: “benedìca quantu si’ granne!” Tagliacàpu ti và truvènnu e ‘a caudàra sta ggià vuddénnu. Scinni porcu fricàtu jett’ ‘u sangu ‘nta ‘nu catu; craje si’ sanguinàcciu e ‘nvitàmu a Biasi ‘u pacciu. Pedi jaccàti e ùgna russi ncoppa ‘a scala d’ ‘a posta; ‘ncélu i guizzi da lu mussu e ‘na

‘A cannìsta

Putìa maje jìnghi ‘i lacrimi ‘na cannìsta? Eppùru, china d’acqua salata t’ ‘a purtèvi. Ériti l’acqua ‘i chiddu mari ammuccìatu, quannu quetu, quannu ‘ndiavulàtu, ca purtàva ‘na micciùna ‘int’ ‘u cori. Nenti pozzu fa’ si ‘int’ ‘a cannìsta ngi truvèsti sulu ‘u sali… E nnenti ngi putìvi lla cannìsta a ti stipà ‘nu mari sempi

Zù Pascàli

Papà e mamma nn’anu sempi dittu ca senza ‘i te ‘a fami s’avèriti pigliàtu puru a lloru. E nnuje ca nonn amu maje canusciùtu nonni cu tte, àmu avùtu ‘a ciorta ‘i nn’ avì tre. Papà e mamma ci hanno sempre detto che senza di te la fame si serebbe preso pure loro. E noi

Zù Nicola

Quannu t’addummannàvinu l’ura e tu, ‘ngoddu ‘u vistìtu bbonu, da ‘int’ ‘a sacchetta cacciàvisi ‘u dirròggiu cu ‘a catinèdda d’oru, avìsi l’ura bbona pi tutti. Ma quannu vinìviti ‘u mumèntu tùu ti truvèviti appisuliàtu e nonn’ appìsti l’aggiu ‘i sapì, da chidda cipùdda, si chidda èriti l’ura justa pi tte. Quando ti chiedevano l’ora e

Zù Mònacu

“addò’ va ‘o mare, llà va ‘a rena” proverbio marinaro sorrentino Quannu Zù Mònacu cuntàvi ‘nu cuntu, ‘i paròli jscìnu annacàti pe vucca e i fatti parìnu scritti ‘nfaccia. Cu mossi d’attori, ‘i mani e l’occhi ti facìnu vid’ ‘i cunti com’ érinu juti. E, int’ ‘u cchiù bellu du’ cuntu, cu ‘na maistrìa da

Zù Micantòniu

‘A vicchiaja nnì stipèvi’ duje passiùni: ‘a lirica e ‘u sicaru tuscànu. Ammènti capuzziàvi’ ‘mped’ ‘u lettu ‘i nonònna pi’ nnenti ‘u sintìsi gridà: “viva il rre, viva il rre!!!” Cu’ lu sa’ i ‘nzurti chi si piglièvi’ Marina…. …e quanti voti l’appìvita cazzià zù Nicola. Ma iddu nenti, caputòsta, si ni saglìti ‘a via

V’ arricurdàsi l’addùru…

V’arricurdàsi l’addùru di’ siccitèlli minàti a vrancàte int’ ‘u cartòcciu a còppitu? E chiddu di’ filalàne? Certi voti, quannu si’ guagnùnu, abbàsti ‘nu cuppiteddùzzu ‘i mazzàma datu pi’ dissòbbligu di ‘na scisa ‘i casce, ‘na scarricàta ‘i ghiacciu, a ti fa’ parì d’avì mmànu ‘nu munnu ‘i ricchizza. Di chissu sapì ‘na vota ‘u mari:

Uà uà

Tra ‘a mòsta d’ ‘a vita e ‘a vita ‘a differenza è ‘a stessa di ‘nu vinu assapuràtu e ‘nu vinu int’ ‘a bbuttìglia l’utimu – bbonu ‘a stipà – ma pu preju d’ ‘a capu chiddu stippulàtu è mmegliu – ‘u sacciu picchì l’aggiu pruvàtu. Tra la forma della vita e la vita la

‘U tartanu

“’o paraviso r’ ‘o marinaro è addò ‘o rimmo ‘o chiamano palillo” Proverbio marinaro sorrentino Da quannu nu Portu ngi su’ cchiù varche ca marinàri si su’ tutti scurdàti d’ ‘a valintìzia ‘i Zù Beniamìnu, d’ ‘a filosofia ‘i Zù Mònacu, di l’arte ‘i Cilardùzzu e d’ ‘a pippa ‘i canna e crita ‘i Zù

‘U Spagnolu

Non sacciu chi t’appìvita fa’ chidda lambretta russa. Fors’ ‘a piglièsti pi’ ‘nu motorìnu: avìsa cangià marcia e ‘nveci ‘a purtàvisi com’ a Gennarìnu*. Non so cosa ti fece quella lambretta rossa. Forse la scambiasti per un motorìno: dovevi cambiare marcia e invece la guidavi come Gennarìno*. * alias Mast’arricu ‘i bifarèddu possessore di un

‘U scungìgliu

“No gghì scàuzu ncoppa ‘a rena cucénti” dicìviti nonna mia pe cunzìgliu…. Ma ìu, mannaggiasantunènti futtìvi ‘u pedi ncoppa a ‘nu scungìgliu… “Non andare scalzo sulla sabbia cocente” disse nonna mia per consiglio…. Ma io, mannaggiasantoniente misi il piede sopra uno scungìgliu… * murice spinoso

‘U Portu

‘U Portu, ‘i sira pari ‘na canìscka stracquata ‘mbradimàri. Di notti, è ‘nu guagnùnu appisuliàtu: ‘a capu nu Crivu e i pedi ‘na Racìa. L’alba, nu Portu è ‘n’ ausciàta frisca da ‘rretu San Biase. ‘U Portu, ‘a matina è ‘na mbriacàta ‘i luci ch’ adduri di frischìzza. ‘U mezzujùrnu è ‘nu vracéri attizzàtu di

‘U ‘ncantu

‘Nnand’ ‘u purtùni ‘i Zù Mònacu, maje cchiù tardi d’ ‘i cincu e mmezu, Ciccìllu ‘a portaiola e ’i tridicicòcci diriggìti ‘u ‘ncantu pa festa d’ ‘a Madonna. “Le signore e signorine del Porto centomila….centomila e uno…e due” facì Ciccìllu tridicicòcci. “Centoventimila” ..gridàvi Vicenza ‘i pulàcca. “Le signore della Panoramica centoventimila” “…centoventimila e uno…e due”

‘U guappùni

“Bbià, …’u furgùni !!!” E ‘u mezzu d’ ‘u guappùni, ‘na vutàta ‘i spaddi éri gghiùtu ‘a patéddi. ‘A santiàta fui pisànti e scinnìvi tutt’ ‘i santi: parténnu ‘a Sant’ Antòniu e finénnu cu ‘u dimòniu. Int’a nnènti nni passévi la tremarèdda ‘na manu nnàndi e ‘n ata ‘na catinédda, chianu s’appiccèvi ‘na pampuglièlla e

Padressalèrnu

‘A tengu ‘nnand’ ‘a l’occhi chidda cruci nìvura e grossa ca i padri Oblati purtàvinu com’ ‘a ‘na spata, sutta ‘u fasciùni d’ ‘a tonaca. Éri lla cruci ‘i Padressalèrno, ‘u prèvutu d’ ‘u Portu. ‘Mbund’ ‘u molu, quannu ni purtàviti a fa’ i paròli cruciàti, prima ‘i s’assittà, s’ ‘a livàviti pi no nzi

‘Nu munnu ca no ngè cchiù

‘Na fritta ‘i aunnatèlle e nni sumu truvàti vecchi a scrivi paròli ca vonu fa’ ‘n ata vota ‘nu munnu ca no ngè cchiù. Una frittura di novellame e ci siamo trovati vecchi a scrivere parole che vogliono fare ancora ‘un mondo che non c’è più.

‘Nu mari senza rena

Avèsi vistu varchi tirati ‘nziccu? Falànghe jettate ‘nterra ‘a rena E puntìlli ca spùntinu com’ ‘a ffungi? E rizzi stesi ‘nu soli? E saracini ‘n cammìnu? Ma ‘u vidèsi ca no ngè cchiù rena? No, vuje guardàsi luntànu E sulu picchì vidèsi sempi ‘a stessa Santu Janni vi cridèsi ca tuttu è a ppostu. Ma

‘Ntòniu ‘i Rosa

S’ annacàvi ‘nna seggia Com’ a ‘nu guagniùnu E tinì lli carti mmanu Com’ ‘na matrona ‘u vintàgliu. Que pasa ‘Ntò, que pasa!! Mittì lla vucca A culu ‘i gaddìna Pi ddà aria a ‘nu fiscku Ca no gghiscì maje. Que pasa ‘Ntò, que pasa!! Annisckàvi lla catranèlla Cu tali passiùni E ‘n opera d’arti

‘Mmèzu i blocchi vuddènti

‘Mmèzu i blocchi vuddènti, arret’ ‘u molu, quannu l’utimu soli èri tracàtu ‘ni ‘Nfrischi, jucàmmu a fa ‘a guerra cu ‘i fionde d’aulìvu. ‘U cori vattìti forti comi a vulì fuje ogni ‘mbuscàta. ‘A sira, ‘na casa, cu l’ossa rutti da mille curs’, parì d’avì arrubbàtu ‘na sckìrda ‘i filicità. In mezzo ai blocchi bollenti,dietro

Nìsiu

Quannu l’occhi mei ‘ncruciàvinu Chiddi toje, duje nìvuri cirasèddi, Mi parì di nci vidi ‘nfunnu ‘nu cori chinu ‘i parolèddi maje ditti e jettàti ‘nu munnu. Po’, ammènti t’avvicinàvisi tranquillu passennu puppavìa, a mmì, ‘na cinchìna d’anni merdìllu mi facìsi parì grossu quannu chianu chianu mi chiamàvisi Ciccìllu. Quando gli occhi miei incrociavano i tuoi,due

‘U Crivu

‘U Crivu nonn è ‘nu sitàcciu. ma ‘a rena d’ i portaioli. Dicìnu l’antichi ca ‘i vìpiri ngi scinnìnu p’ amuriggià cu ‘i murìni. Il Crivo non è un setaccio. ma la spiaggia dei portaioli. Dicono gli antichi che le vipere ci andavano per amoreggiarecon le murene. ” I greci danno alla murena il nome

‘U campusantu

“guaje quant’ ‘a rena r’ ‘o mare e morte maje” proverbio marinaro sorrentino ‘A ggenti d’ ‘u Portu, chiddi c’ anu ggià sckund’ i jurni, aspèttinu pi cunfòrtu ‘na parola ca dici di sali. Si ngi jasi ‘na micciùna, quannu ‘u soli sfrijti ‘ni ‘Nfrischi, i vidèrisi ca s’accùcchinu, sutt’ ‘a scala d’ ‘u trapàssu,

Tresìna ‘i sceru

Ohi mamma, senza fiàtu!! Ràgli com’ ‘a ‘nu ciùcciu. L’anu affascinàtu Stu diavulu ‘i Francùcciu. Cu ‘u stòmmacu ‘mmano Jetti l’anima pe l’occhi: E’ statu chiddu ruffiano O chidda figlia ‘i ‘ntròcchia? Purtamùllu addù ‘a Tresìna ‘A truvàmu ncoppa ‘a Chiana, Paternostro e Salve Reggina E sckatti ‘ncorpu la puttana. Ohi mamma, senza fiàto!! Ràglia

Tanìnu ‘a vurpàcchia

‘Na fridda sira ‘i frivàru puru Tanìnu ‘a vurpàcchia appìvita sagli ‘a via ‘i coppa. Forsi s’ ériti scucciàtu di sta’ semp’ affacciàtu? ‘Ppuru, cchiù semplicementi, vulìti strafaccià da ‘n ata Panoramica. Una fredda sera di febbraio anche Tanìno ‘a vurpàcchia dovette prendere la strada che sale. Forse si era scocciato di stare sempre affacciàto?

Tagliacàpu

Chi ricèttu voi piglià Int’ ‘a ‘nu funnachèddu Nìuru a gravùni? Po’ dìcinu ca non saje accidi ‘u porcu Picchì ‘u sanguinàcciu è vinùtu tòssicu….. Dìcinu puru, i judicatùri Ca vai pigliènnu, ‘na vota sì e ‘n ata puru A Bbiasi ‘u pacciu pe Peppìnu ‘u sarcitùri*. L’atu jurnu he pigliàtu ‘na aiàta pe uaràtu…..

Savèriu (‘U cardinàli)

“nu’ nce sta marinaro c’a mmare nu’ po’ affocare” proverbio marinaro sorrentino Quanti vrazzàti mmi putìnu abbastà? Cincu? Deci? …..no ‘mborta!!! Fattu stà. Ristèvi annigàtu int’ ‘i vrazzi ‘i chistu mari chi nn’ è ppatri e facìvi comi fa llu soli quannu vati a ‘mmisurà ‘u jurnu ‘ni ‘Nfrischi. N’ aunnàta mi spunìviti ‘nterra pi

Quannu ‘u marinàru mòriti

Quannu ‘u marinàru mmori’ ‘u guzzu voti allatàtu picchì com’ ‘a ogni cori puru iddu vo’ cunzulàtu. Quando il marinaio muore il gozzo deve essere posto sul lato perchè come ogni cuore anche lui vuole essere consolato.

Quannu ‘a rena du Portu…

Quannu ‘a rena d’ ‘u Portu non èriti ancora stata abbrazzàta da chiddi duje sticchìni d’ ‘i moli, Cazzanèddu purtàviti ‘u cirmarèddu funnu cchiù ‘i ‘nu puzzu, passiènnu comi ‘nu lord cu ‘u vrazzu muzzu. No putì mancà du vidi caminà a llatu ‘i ‘na tartàna, para para, stesa ‘nu soli a asciucà. Da ‘u

Posciò

“accussì va ‘o munno, chi nata e chi va ‘nfunno” proverbio marinaro sorrentino No fùjti ‘na palla ‘i cannùni jttata ‘a ‘nu rre ma ‘nu filazzùni ‘ncarammàtu ‘a ‘na cernia c’ avìti ammuccàtu, a ffà cuntà ‘i minuti finu a tre. ‘A ciorta avì’ vulùtu ca non si chiamàvi Cola, ‘u pisci guagnùnu, benzì Raffaele

Pesce Sega

“si vaje e tuorne già he fatto ‘nu bbuono viaggio” proverbio marinaro sorrentino Prua diritta e tre vecchi marinàri: ‘Na còzzula ‘i nuci stracquata da ‘u mari. A bbordu mai ‘na parola. Sulu fame e fatija ncoppa ‘a faccia ‘i cu parì ch’avì passàtu Capo Horn. A fine jurnàta, ‘na fritta ‘i mazzàma* cunzulàvi l’anima

‘Ncapu ‘a Timpa

‘Ncapu ‘a Timpa éri llu campu: ‘nu càuci e duje garàmme. Preti, vàuzi e piscùni e va lu trova lu pallùni. ‘U cchiù sanu jucatùru turnàvi ‘na casa com’ ‘a Làzzaru. Fra scurzòni, vipere e gghiri chi ni faje di San Ziru. In cima alla Timpa era il campo: un calcio e due caverne. Pietre,

Nannina ‘i Veronica

Quannu nnì vinìti a truvà Nannìna ‘i Veronica, da San Francìscu cu ‘u pustàle, s’avìta sempi mitti manu ‘nu curtèddu picchì ‘na gaddìna o ‘nu cunìgliu jssì da ‘u cirmarèddu. Carrùbbi, fichi e ficudìgnuli no putìnu mancà. Vrìnzuli, vesti e cazùni s’avìnu accunzà. Duje chiacchiere, ‘n orzata e ‘nu gelàtu e ‘a salutàmmu com’ ‘a

‘Na padda janca

Doppu avì vruciàtu ‘a faccia ‘ni saracìni pi ‘na jurnàta sana, ‘nu soli ancora cucènti, pi ‘n ùtima guapparìa jìti a circà cumpagnìa p’ ‘a notti fujènnu arretu ‘a muntagna Bulgherìa. Va’ trova ‘int’ ‘a quali vaddi, a quali jumu o turrènti jviti a stenni ‘i spaddi e a sfrìje tutt’ ‘i turmènti. ………………………… ‘Int’

‘A fotografia

Di vernu, ‘i varchi tiràti ‘nzìccu sutt’ ‘a cantina ‘i Virgìliu, parìnu tanti picurèddi ‘i ‘na murra muta, ‘ntisicàta da ‘u friddu. I marinàri ‘ngugnàvinu rota ‘i puppa cu rota ‘i prua e ‘i muràti si vasàvinu comi p’arricittà n’ ùtima calùra. Po’ arrivàviti, pricisa n’ appuntamèntu, ‘na ngasàta d’acqua putènti. ‘U jumu pigliàviti ‘a

‘A cuda ‘i zifuni

‘Nu signu luntànu, a mmari. Ohì tu!! Pari ‘nu bbastimèntu a vapùri. …E cchì cimminèra àuta e spissa…. Ma va’ camìna, non fa’ ‘u fissa Jetta sùbbetu stu diàvulu ‘i lanzatùri E lassa futt’ ‘i cazz’ ‘i mari. “ ‘A cuda ‘i zifùni!!! ‘A cuda ‘i zifùni!!! “ S’avvicinàvi com’ ‘u lampu. Arravugliàvi l’acqua cchiù

‘A cantina ‘i Virgiliu

Chi ni sapìnu Uà uà e Tagliacàpu ‘I stu jumu a cucchiàru Ca ‘nu cantante ginuvìsi Avì musicàtu senza dinàri, amùri nè celu? Eppùru sapìvinu dici a Virgìliu, Ammènti c’ ammisuràvinu ‘u vinu: “Tu ca ‘u vènnisi Chi t’accàttisi ‘i cchiù bbonu?” Che ne sapevano Uà uà e Tagliacàpu ‘di questo fiume di anse Che

‘Mbròsiu

  Marinari ca ammisùrinu com’ a mmì ‘u Portu, nonn à maje visti. ‘U quartìnu pi mme Nonn è maje statu ‘nu palazzu: a mmari ngi cuntàvu ‘a luna e ‘nterra ngi divacàva ‘u vinu. Po’ Dalle e dalle, no ssapìvi cchiù smiccià ‘a luna vecchia d’ ‘a luna nova. Ma dicu, Nonn era sempi

Mastarricu

Mbradimàri, a matìna prestu, jinghìsi ‘u sicchiu p’ annacquà ‘u guzzu. Ogni sicchiàta parì ‘nu vasu, ‘na carìzza, a prua e mmuràta. Po’ ‘a vita t’ alluntanèviti d’ ‘a mbrajàta e ti vidìa, ogni matìna, cu ‘u sicchiu ca jisi adacqènnu fiuri d’ ‘i tavùti ‘nu campusàntu. Nonn appìvi tempu Gennarì, ‘i ti dici ca

Jucciu e Filippeddu

“sante e sivo fanno miracule“ Proverbio marinaro sorrentino Jùcciu mittì llu sivo e Filippèddu ‘a falànga. Cogno, mira ahì che cico, accussì ‘u guzzu arrànga. Pi ‘nu mumèntu parì di sta’ ‘na rena a Caràcca addùvi puru accussì facì llu mari cu ‘a risacca. Tira e molla, molla e tira Jùcciu fa ‘na jastemàta, Filippèddu

I vùttari

‘I Vuttarèddi érinu duje garàmme ca piscàvinu: mo fanu ‘u lippu. Quannu punintiàviti èrinu semp’ arzilli: sputàvinu l’anima d’ ‘u maistràli. ‘Na vota ngi accalummàvinu ‘Gnaziu e Tanìnu ‘a vurpàcchia: mo ‘i tubbi d’ ‘a Lega. Pàssinu i bbagnanti ca vanu ‘ni pontìli. S’affàccinu e dìcinu: “ngi su’ duje bbuchi”. Ponu maje sapì ca da

Giuvanni Bbaruni

Nonn avèra maje putùtu arrivà a capìsci Comi si putì gghì a patèddi, arrètu ‘u scogliu Milòzzu, cu ‘ngoddu ‘na pedda spissa accussì. Po’ pinzèvi ca sulu ‘nu ‘mbriàcu fezzu com’ a ttì, p’amuri ca si chiamàviti accussì, appìvi llu canzu ‘i dici a Rivetti: “Tu si’ conte. E iu su’ Bbarone!!” Non avrei mai

E’ sckaratu jurnu

Nn’ àmu aspittàti d’albe ‘ntu Crivu!!! Luisa a ffa fascìni ‘na vernàta e nuje n’appicciàmmu ‘inta ‘na nuttata. Vulimmu fa com’ ‘a l’indiani: vinu e musica a vuluntà… …e ‘Ntoniu ‘i Rosa a jastimà. Quannu ‘u soli calàvi ‘ni ‘Nfrischi ‘u focu prontu e ‘u milùni ‘nu friscu. Po passàmmu ‘a nuttata finu a cchi

‘A maestra ‘i Gnaziu

Quannu rapìvi llu libbru e ssì truvèviti ‘nnand’ a l’occhi chiddi signi ‘ncoppa ‘u fogliu, ‘u saracìnu ‘nalfabbeta, e ggià sfuttènti, dicìviti ‘na maestra ‘i ‘Gnazziu: “Jànchi e nìvuri sèsi ma no sàcciu chì ddicèsi” Quando aprì il libro e si trovò dinnanzi agli occhi quei segni sul foglio, il portaiolo analfabeta, e già sfottente,

‘A paranza

Cic e cic e cic e cic…..cic e cic…. Accussì, ‘int’ ‘a papàgna d’ ‘a cuntrùra, ‘a Regina Maris si dàvi ffunnu. Cic e cic …. Cic e cic e cic e cic…. Pistùni e bielle trasìnu ‘mmènzu ‘a cammara scura. Cic e cic e cic e cic…..cic e cic…. “Rafae’, stuta ‘o mutore… Bastià,

Duminicu Pappalavdo

Mi chiamu Dumìnicu Pappalàvdo su’ cuvtu, tunnu e ‘nu pocu spavaldo. Mi sfùttinu picchì ‘a povtu attaccata cu ‘nu spavtu. M’ avvicòvdu a Cavàcca… jucàvu cu ‘u Depovtìvu; nu Povtu sulu fiacca….. da no putì mitti mancu ‘u sivu. Caminàva ncoppa ‘i caddi avìa guavdà a Ciccìllu, mi facìinu mali ‘i spaddi e ‘i fissa

Cu tteni lu mari no tteni nnenti?

Pinùcciu va cantènnu Ca cu tteni llu mare No tteni nnenti. ‘U jìssiti ‘a ddici ‘ni Giuvannùzzi o a Cazzanèddu, a Nnisiu o a Filippèddu. Cantiti puru, pi ncasà ‘a manu, ca cu tteni llu mare e puru fissa e cuntento. Stasi sicuri Ca quannu s’ n’ acchiàniti, l’aspèttiti Zù Mònacu, e nni’ cantirrà e

Comi mo ‘i vidissi

Com’ mo ‘i vidìssi: sàglinu ‘a via ‘i coppa caminénnu spissi spissi fanti, cavàddu e rre ‘i coppa. Capu ‘n testa nge Ua’ Ua’ Zù Mònacu e Cilàrdu, Don Peppìnu è cchiù ddà. Cilardùzzu e ‘u Spagnòlu ‘Ntòniu ‘i Rosa e ‘u Cagnòlu su ggià addù ‘a Ccià-ccià. ‘Nìsiu, ‘Gnàziu e Ignu agnu no putìnu

Cilarduzzu

Da ‘nterra ‘a rena saglì Cilardùzzu cu ‘na cernia ‘mbicàta a ‘nu filazzùni. Dicìvi: “Cilardù, comi fai A turnà sempi cu ‘na cernia?” Iddu rispunnìviti suspirènnu: “ ‘A differenza tra ‘nu marinàru e ‘nu terrazzìeri è ca ‘u marinàru pìgliti ‘i pisci addùvi su’. ‘U terrazzìeri mancu ddà”. Dalla spiaggia saliva Cilardùzzo con una cernia

Cacciaturi

Éri ‘nu pocu ‘i tempu, mofalànnu, ca ti vidìa sempi ‘na stazziùni. Ti vulìa addummannà: “Francù, addùvi aia jì, a ccù stai aspitténnu?” Forsi ti vulìa sulu arrubbà l’antica mossa ‘i risu pe vvidi ‘n ata vota ‘i bbuchicèddi d’ ‘a faccia ……………………….Ma po’ stevi cittu. Chi ni putìa sapì Ca ‘u trenu c’ aspittàvisi

Blasittu (‘U nachìeri)

Scinnìa sempi ‘nu Portu, da Sanfrancìscu, cu ‘nu passaggiu. Ogni sira ‘i giugnu. Ncoppa ‘i spaddi ‘nu magliùni blu scangiàtu e ‘nu cirmarèddu ‘mmanu addù ngi mittìa ‘u munnu sanu. M’aspittàvi lla chjùrma d’ ‘u Costabile, saracìni e d’ ‘u Castellabbate, pi gghì a minà ‘u cingiòrru e piscà alici e sarde a quintalate. Scendevo

Bbiasi u Pacciu

Cu ‘nu sticchìnu ‘mmucca e ‘a manu muzza….. ……cu lu sa’ picchì, scinnìa p’ ‘a scala longa d’ ‘u Portu, arrètu ‘u jumu. M’arricurdèvi comi, ‘Nta ‘nu lampu, m’apparèviti nnand’ ‘na mantella nìvura e ‘a janchìzza ‘i ‘na lama. ‘U rasùlu ‘i ‘Gnàzziu mi pittèvi lla faccia. …..Nonn avèra avùta sfriculià ……a Tetèlla. Da tannu

‘A Stata

Versu ‘a fin’ ‘i maggiu ggià jìmmu scàuzi ncoppa ‘u molu …e quaccùnu dicìti ggià ca ‘a stata ériti sckunda. Com’ a ‘nu lampu arrivàviti ottobbre: cu ‘a scola,’i granàte e ‘a rena china ‘i sangu. I scurmi si pigliàvinu a cintinàra sutt’ a ‘nu soli ca scarfàvi l’anima. ‘Na casa, ‘nu focu arzìllu, aspittàviti

‘A putija ‘i Tetella

V’ arricurdàsi ‘a putìja ‘i Tetella chidda addùvi ‘i marinàri, pe via ch’ ériti zitèlla, no trasìnu mancu p’ accattà zicàrii? Puru Pasturìno, cu tutt’ ‘a divisa, ‘nnand’ ‘u bbancùni s’avìta sulu firmà ‘a fa’ ‘a spisa. I’ ngi passava jurnàti sani a stipà rrobba ncoppa a tutti chiddi ripiani. ‘A stata po’, cu tutti

‘A preta

Quanti raggiunaménti ncoppa a ‘na preta jettàta a mmàri cu lu sa’ chi ssénti, cu lu sa’ chi distìnu… E appréssu ‘a idda, puru ‘i pinzèri s’ ni jìnu ‘mbùnnu. Quanti raggionamenti su una pietra buttata a mare chi lo sa che sente, chi lo sa che destino… E dietro a lei, anche i pensieri

‘A partita ‘i tressette

Chi tteni lla vita Cchiù ‘i ‘na partita ‘i tressette? No ddìcemu culùtu Cu ggridi l’accusa? No jastemàmu Cumpàgnu e malafurtùna Quannu ‘u sintèmu dici: “Su piombo a stu palu?” E no ‘mmidiàmu a cu va ssulu Senza sapì si Pi ciorta o pi valintìzia? E si s’arràngiti Cu ‘nu terzu lisciu No nnì dicèmu

‘A morti si devi ffunnu

“Se accendono le stelle, vuol dire che qualcuno ne ha bisogno?” Majakowskij Chiddu jurnu ‘a morti Si devi ffunnu cu criànza, Senza rivutà forti: Facìvi com’ ‘a parànza. Trasìvi chianu, ‘i siccu E spustènnu ‘na lanza Si chiattievìti azziccazzìccu Livènnu ogni spirànza. Va’ trova mo a ccù attòcca Sta sunàta ‘i trumba…….. Cessa Ti truvèvi

‘A Merica

“Nge ne costa lacreme st’America….” Cantàvinu i napulitàni…. E nuje puru napulitàni èrimu. Lassèmmu ‘u Portu Cu ‘u cori chinu ‘i nustalgìa; E cu idda, fame e dduje stroglie Jimmu a l’atu munnu Pi gghì ‘nculu ‘a malafurtùna. Fatija e sticchèttu Jinghìvinu quacchi ssacca Ma ‘u cori no, iddu ristèviti com’eri partùtu: chinu rasu ‘i

‘A luci

  ‘A luci janca sckirdènti ‘i ncapu ‘a Timpa ndinnàviti pi ‘na missa ca nisciùnu avìta dici. I palmi sfissati d’ ‘u sciroccu S’annacavìnu da ogni bbanna. ‘Na luminaria ‘i Natali purtàviti ‘na mmasciàta da paìsi luntàni…. Cosi ‘i l’atu munnu. Pi chissu, pi smiccià Sti luci novi d’ ‘u Portu, ‘a luci ‘i ncapu

Maurùzzu

Non zi su maje visti, ‘nu Portu, jocculi* c’anu misu ‘a puppa ‘n banchina e nonn anu sintùtu dici: “Signo’, vulèsi ghjàcciu?” Eri lla voci ‘i Maurùzzu ca jscì vrigugnùsa da sutta ‘nu paru ‘i mustàzzi, a l’umbra ‘i ‘nu cappèddu ‘i capitànu. Cu ‘na lambretta pittàta, viola, russa e gialla ‘i vernu, purtàvi ghjacciu

Ciccillu lentu lentu

‘N anima longa, sicca, patùta, ‘na bbannèra mmànu ‘u ventu, ‘na scala a fatica sagliùta: chissu fui Ciccìllu lentu lentu. ‘Nu varòni ‘i mali jttàtu ‘nterra ‘i scali. Mali ca, arrassusìa chiamavìnu ‘pilessìa. Sicutàtu e cazziàtu, sfuttùtu e lassàtu, cacàgliu, pirùtu, ‘nu fissa futtùtu. Sckuma pi vucca e sigarett’ accucchiàti, ‘nu bbascu pi parrucca e

Febo

Febo eri ‘nu cani grossu, ‘u cchiù bellu d’ ‘u Portu, ma pi spulicà ‘n ossu avìta fa’ ‘a guardia ‘n ortu. ‘Na bella notti, cu ‘a Timpa sckaràta d’ ‘a luna Febo, ‘u mussu ncoppa ‘a zampa, runfàvi cu ‘a cruna. Saglìvinu a ssì futti ‘i limùni no latri matriculàti, genti cumùni. Cilàrdu piglièviti

‘A cuntrura

M’ arricòrdu ‘i chiddi cuntrùra ‘i soli càudu d’ aùstu, quannu pi l’ ariu si sintìti sulu ‘u rumùri d’ ‘a funtàna e ‘a mazzòccula ‘i zà Lisètta ca cu’ Mbìmbì, vattìti erva ‘i tagliamàni. ‘Int’ ‘a scisa china ‘i luci, i circhi ‘i libbàni asciucàvinu ‘nu soli e ‘a surìcchia fuìti int’ ‘u bbùcu

L’arrunzillata

‘A terza aunnàta è chidda cchiù forti, a riggìna d’ ‘a libbicciàta: zumpi llu molu ch’ è ‘nu piacìri. Rascki llu funnu raghi pizu e àlichi, vàuzi e preti. L’ aspittàmmu p’ arrunzillà, pi ni jìnghi ‘i nascki d’ acqua salata ca po’ ‘int’ ‘u piattu, a ‘mmezujùrnu, avìna sculà. ‘Nu mumèntu e ti truvàvisi